Algemene voorwaarden & privacy policy 

 Algemene voorwaarden

 • Inschrijfgeld. Bij aanmelding is men inschrijfgeld verschuldigd.
 • Lesgeld. Het lesgeld is gebaseerd op jaardeelname en wordt verdeeld over 10 maanden.
 • Automatische betalen. Bij automatische incasso zal het incasseren van het verschuldigde lesgeld rond de 1e van de nieuwe maand plaats vinden. Als u de afschrijving ongedaan wilt maken, heeft u 30 dagen de tijd om de bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
 • Contant betalen. Bij contante betaling dient het lesgeld iedere 1e les van het nieuwe kwartaal te worden voldaan aan de balie.
 • Openstand. Het innen van achterstallig lesgeld wordt belast met administratie en/of incassokosten.
 • Aanpassing. Het lesgeld is inclusief BTW en wordt jaarlijks aangepast.
 • Vakanties. Op officiële feestdagen en alle basisschool vakanties is er geen les. De eigen (ook zomer-) vakanties zijn voor eigen risico.
 • Ziekte. Bij ziekte geldt een eigen risico van één maand. Bij langdurige ziekte kan het lesgeld tijdelijk worden stopgezet.
 • Opzegging. De periode van lidmaatschap wordt telkens verlengd met een periode van 1 maand, behalve bij schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van één volle maand. Opzeggingen per e-mail worden bevestigd: hoofddorp@abckops.nl

   

  Privacy Policy

   

  ABC Kops Hoofddorp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ABC Kops Hoofddorp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als ABC Kops Hoofddorp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

   

  Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

  Persoonsgegevens van klanten worden door ABC Kops Hoofddorp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinde;
  • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De lidmaatschapsovereenkomst;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ABC Kops Hoofddorp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens

  Uw persoonsgegevens worden door ABC Kops Hoofddorp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

   

   

  Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

  Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door ABC Kops Hoofddorp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ABC Kops Hoofddorp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • E-mailadres.

  Uw persoonsgegevens worden door ABC Kops Hoofddorp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

   

   

  Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

  Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door ABC Kops Hoofddorp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, contact formulier website en/of via koppeling op LinkedIn;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ABC Kops Hoofddorp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

  Uw persoonsgegevens worden door ABC Kops Hoofddorp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

   

  Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

  Persoonsgegevens van Medewerkers worden door ABC Kops Hoofddorp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De arbeidsovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ABC Kops Hoofddorp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Salarisgegevens;
  • Kopie ID;
  • BSN-nummer;
  • Aansprakelijkheid. ABC Kops stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, evenals mogelijke blessures of ongevallen, die de leden tijdens het beoefenen van een budoactiviteit kunnen overkomen.
   Uw persoonsgegevens worden door ABC Kops Hoofddorp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

   

   

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  ABC Kops Hoofddorp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens ABC Kops Hoofddorp van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens

  ABC Kops Hoofddorp

  Hoofdweg 861

  2131 MB

  Hoofddorp

  hoofddorp@abckops.n